seindo travel

គោលបំណងសង្ខេបនៃការសង្វាក់ Seindo

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ ខែកក្ដិក ២០២៣

សូមស្វាគមន៍ទៅកាន់ Seindo Travel! យើងអាចជឿពន្លឺមានស្ថាបនា្្ទក្រុងនិងការកែក្រចង់យើងសុខភ្ជាប់យ៉ាងដូចគ្នានពន្លឺ។ ជាមួយនឹងជា ក្រុមហេតុសម័យការធ្វើដំណើរចូលស្នើនិងការស្កេនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនៅអោយជាជួយកាន់ស្តាប់បទនៃភស្តុកអាស៊ីននេះ យើងនឹងបានបង្កើតគោលបំណងប្រែសេរីហេតុស្វ័យប្រវត្តិនេះដើម្បីឱ្យអ្នកធ្វើការកក់មិនត្រឹមត្រូវយើង។

យើងយជឿពន្លឺមានថានៅពេលធ្វើដំណើរចូល អារម្មណ៍អាយរកស្នើនិងការបែកចំណូលអានកន្ត្រកស្នើនិងការចុះឈ្មោះរបស់អ្នក អាននេះយើងបានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងគោលបំណងសង្វាយនេះដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជាការចុះកែក្រចង់យើង។

1.

គោលបំណងដែលមានការសងប្រាក់វេញរបស់ការកក់ក្រចក

1)

ស្នើនិងការធ្វើដំណើរចូលដោយច្បាស់ធ្នាប់កំណើតៗ

សម្រាប់អតិថិជនដែលជ្រើសរើសកន្ត្រកស្នើនិងការចុះឈ្មោះដោយច្បាស់ធ្នាប់កំណើតឬត្រិយោកទឹកនេះ អ្នកនឹងមានស្ថាបនាការបែកចំណូលគ្រប់គ្រងគឺប្រសិនបើអ្នកសង្កេនកន្ត្រកស្នើនិងក៏ជ្រើសរើសពន្លឺយើង។ កន្លែងទទួលបានគន្លឺមានការបែកចំណូលគ្រប់គ្រងចំនួនទឹកប្រព័ន្ធនៅពេលចុះឈ្មោះ។

2)

ការធ្វើដំណើរចូលដោយមិនអាចដករអង្វរវិញបានទេ

ការបែកចំណូលដែលបានកំណើតៗក៏គឺមានតម្លៃទាបបំផុត ប៉ុន្តែពន្លឺនោះគឺមិនអាចដករវិញបានឡើយ។ ប៉ុន្តែក្រុមហេតុសម័យនៃក្រុមហេតុសម័យនេះនឹងព្យាយាមជួបអ្នកដើម្បីរករកប៉ាណងផ្សេងគ្នាដូចជាការប្តូរថ្ងៃទិញការកែក្រចង់យើងជំនួសពន្លឺក្រចង់យើង។

3)

ការធ្វើដំណើរចូលដោយរក្សាសកម្ម

ក្នុងករណីនេះនៃការធ្វើដំណើរចូលដោយរក្សាសកម្មឬការចុះឈ្មោះមានការធ្វើដំណើរចូលដោយរក្សាសកម្ម ក្រុមហេតុសម័យនៃក្រុមហេតុសម័យនេះនឹងធ្វើការអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជាការបែកចំណូលត្រឹមត្រូវនិងនិងពេញព្រួលទៅពេលចូលចិត្តនៃការធ្វើដំណើរចូលដោយរក្សាសកម្ម។

2.

គោលបំណងដែលមានការសងប្រាក់វេញរបស់ការកក់សណ្ឋាគារ

1)

អតិថិជននៃការធ្វើដំណើរចូលដោយច្បាស់ធ្នាប់កំណើតៗ

គោលបំណងប្រែសេរីហេតុស្វ័យប្រវត្តិនៃការសង្វាក់ស្នើនិងការចុះឈ្មោះស្ថិតនៅលើប្រភេទតម្លៃនៃការកក់ប្រចាំសេរីហេតុស្វ័យប្រវត្តិនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាច្រើននិងមានចន្លោះពិសេសបែបបទនៃការធ្វើដំណើរចូលនៅលើប្រព័ន្ធសេរីហេតុស្វ័យប្រវត្តិ។

2)

តម្លៃស្នើនិងការកំណើតនៃការកាត់បន្ថែមបំផុត

ចំណូលដែលមិនអាចត្រឡប់ទៅបានក្នុងករណីធ្វើដំណើរចូលគឺនេះ ប៉ុន្តែក្រុមហេតុសម័យនៃក្រុមហេតុសម័យនេះនឹងព្យាយាមរករកប៉ាណងផ្សេងគ្នាដូចជាការប្តូរថ្ងៃទិញការចូលចិត្តនៃការធ្វើដំណើរចូលដោយច្បាស់ធ្នាប់កំណើតៗសម័យប្រវត្តិ។

3)

ការផ្លាស់ប្តូរឬការបោះបង់ដោយសណ្ឋាគារ

ប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរឬការបោះបង់ដោយសណ្ឋាគារ ក្រុមហេតុសម័យនៃក្រុមហេតុសម័យនេះនឹងទាក់ទងអ្នកនិងជួបរើសពីការជ្រើសរើសការបោះបង់ផ្សេងគ្នា ឬរករកប៉ាណងប្រចាំសេរីហេតុស្វ័យប្រវត្តិ។

3. ដំណើរការសង្វាក់

1)

ដាក់ស្នើស្នាយសង្វាក់

ប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានការសង្វាក់សម្រាប់ការកក់នៅលើប្រភេទតម្លៃនៃការក់ប្រចាំសេរីហេតុស្វ័យប្រវត្តិ សូមទាក់ទងមកក្រុមហេតុសម័យនេះតាមរយៈរយៈនៃការទំនាក់ទំនងដែលបានផ្តល់ដើម្បីអ្នក។

2)

ដំណើរការធ្វើតាមបញ្ជាក់និងការសង្វាក់

បន្ទាន់ពេលអ្នកដាក់ស្នើស្នាយសង្វាក់ ក្រុមហេតុសម័យនេះនឹងបញ្ជាក់ការស្នើសុំរបស់អ្នកតាមតម្លៃដោយការប្រើសម្រាប់។ ដំណើរការសង្វាក់តាមតម្លៃសេរីហេតុស្វ័យប្រវត្តិនេះត្រូវការរៀបចំថ្ងៃនិងរយៈពេលបំផុតកំណើតៗ ដោយសាររបស់ស្ថាបនា្្ទក្រុងនិងការចុះឈ្មោះនៃការកក់ប្រចាំសេរីហេតុស្វ័យប្រវត្តិ។

3)

តម្លៃប្រឹក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងនិងសេវាកម្មផ្សេងៗ

សូមពិនិត្យឃើញថាតម្លៃប្រឹក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងឬតម្លៃផ្សេងផ្សំគោលបំណងស្ង្រែកនេះអាចមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបានឡើយ។ ក្រុមហេតុសម័យនេះនឹងផ្តល់ជូនអ្នកពន្លឺសម្រាប់និងចាត់ទុកថាមាននេះមកពីមុនការកក់ប្រចាំសេរីហេតុស្វ័យប្រវត្តិ។
ក្នុងករណីមានស្ថាបនាការផ្លាស់ប្តូរនិងកំពុងការបោះបង់ដោយមិនមានការជូបនៃការប្តូរនិងការបោះបង់របស់ស្ថាបនា្្ទក្រុងនិងការចុះឈ្មោះស្ថិតនៅលើប្រភេទតម្លៃនៃការកក់ប្រចាំសេរីហេតុស្វ័យប្រវត្តិ។ សូមជួបគ្នាអំពីការប្រឹក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងនេះមុនការកក់ប្រចាំសេរីហេតុស្វ័យប្រវត្តិដែលមាននៅ។
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរបន្ថែបនេះនៅនិងមានការជំនួសប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្លាស់ប្តូរឬការបោះបង់ សូមដាក់ស្នើក្នុងក្រុមហេតុសម័យនេះ។ អរគុណចំពោះការជ្រើសរើសការប្រើសម្រាប់ការកាត់បន្ថែប្រចាំសេរីហេតុស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីឱ្យអ្នកបានបង្កើតសរសេរវិធានរបស់អ្នកមានតម្លៃសេរីហេតុស្វ័យប្រវត្តិដែលល្អ។

អំពីយើង

Seindo Travel ផ្ដល់ជូនដំណោះស្រាយសម្រាប់តម្រូវការការធ្វើដំណើររបស់អ្នកទាំងអស់
ចាប់ផ្តើមពីសណ្ឋាគារ, ការកក់ប្រទេសប្រចាំថ្ងៃ, រថយន្តដើម្បី
ធ្វើការអាយុកាល, ទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុង Seindotravel!

តាមដានយើងខ្ញុំ

facebook.pnginsta.pngyoutube.png

ជាផ្នែករបស់

asita.pngastindo.pngrapidssl.pngiata.png

សុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់

visa.pngmastercard.png
seindo-logo.png
playstore.pngappstore.png

© 2023 Seindo Travel. រក្សាទុករបស់គេសម្រាប់អត្តសញ្ញាណទុក