seindo travel

លក្ខខណ្ឌភាពឯកជនរបស់ Seindo Travel

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ មិថុនា ២០២៣

សមាជិកចំពោះការលើសពីភាពឯកជន អ្នកជំនួយជាមួយរបស់អ្នកអាចពិនិត្យការចូលដំណើរការបរិយាកាសដោយប្រើការបញ្ជាទិន្នន័យផ្សេងៗដែលអ្នកផ្ដល់អំពីបច្ចេកទេស យើងរីកចំពោះភាពស្មុគស្មាញដែលអ្នកបានផ្តល់ដោយការស្វែងយល់ យើងនឹងការការកាត់បន្ទប់ពីការពិតជាមួយអន្តរជាតិនិងទំនិញបន្ថែម www.seindotravel.co.id (តំបន់បណ្តាញ)។ ដោយការចូលមកក្នុងតំបន់បណ្តាញនេះ អ្នកបានយល់ព្រមការរក្សាទុក ប្រើ ចំនូនទិន្នន័យ ភាពពិតប្រាកដ និងដោះស្រាយទូទៅនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដូចដែលពិតប្រាកដបានព្រមទាំងនេះ

ព័ត៌មានទទួលភាពឯកជនរបស់ Seindo Travel

យើងទទួលបានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលអ្នកផ្ដល់ឲ្យយើងពេញចិត្តនៅពេលដែលប្រើសេវាកម្មតាមតំបន់បណ្តាញរបស់យើង។ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអាចរួមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នក អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទឬអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល។ យើងទទួលបានព័ត៌មានមិនអាចសម្រួលដល់ប្រយោជន៍ដើម្បីអនុវត្តតម្លៃនិងការផ្តល់សេវាកម្មរបស់ Seindo Travel ។ នៅទីនេះ យើងពពកពាណិជ្ជកម្មលើប្រភេទនៃព័ត៌មានដែលយើងទទួលពីអ្នក។

 • ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្ដល់ឲ្យ
 • យើងទទួលនិងរក្សាពត៏មានបែបនេះនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការសកម្មនៅលើតំបន់បណ្តាញរបស់យើងឬពិចារណានិងនិយាយជាកម្មសិទ្ធិជាមួយអ្នក។ យើងប្រើព័ត៌មាននេះដើម្បីឆ្លើយតបដែលអ្នកស្នើសុំ ក្រោយពេលអ្នកស្នើសុំដំណើរការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នក ការធ្វើឱ្យប្រសើររបស់យើងត្រូវធ្វើបន្ថែមការកែប្រែដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរទៅគ្រប់ការផ្តល់សេវាកម្ម និងគុណភាពសេវាកម្មរបស់ Seindo Travel ។ នៅទីនេះ យើងពពកពាណិជ្ជកម្មលើប្រភេទព័ត៌មានដែលយើងទទួលពីអ្នក។

 • Automatically Obtained Information
 • យើងទទួលនិងរក្សាពត៏មានពីរបៀបនេះពេលដែលអ្នកធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយយើង។ ចំណូលដើម្បីដើម្បីពិភាក្សាជាមួយគម្រោងនៃគំនិតស្វែងរកនៅលើតំបន់បណ្តាញ Seindo Travel ។

 • ព័ត៌មានពីមិត្តភក្តិផ្សេងៗ
 • ដោយភាពការស្នូលមកពីប្រភពផ្សេងៗ យើងអាចទទួលពីព័ត៌មានអំពីអ្នកពីប្រភេទផ្សេងៗពីគំរូរួមទាំងមូលហេតុផ្សេងទៀតមានទៅក្នុងមេដឹកនាំរបស់យើង។

 • ព័ត៌មានអំពីកាតឥណទាននិង/ឬអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក
 • យើងទទួលនិងរក្សាពត៏មាននៅពេលអ្នកផ្តល់អ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកដើម្បីប្រើជាមួយប្រព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធកាតឥណទាននៅពេលដែលអ្នកទូទាត់បន្ថែមទៀតជាមួយយើង។

  Protection of Your Personal Data

  យើងអាចប្រើព័ត៌មានដែលយើងទទួលពីអ្នកដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មតាមតំបន់បណ្តាញ Seindo Travel ។ ព័ត៌មាននេះអាចប្រើដើម្បីដកស្រង់រកនូវសេវាកម្មដែលអ្នកបានស្នើសុំ ដើម្បីអនុវត្តនិងគ្រប់គ្រងសេវាកម្មនៅលើតំបន់បណ្តាញ Seindo Travel ។

  លក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធីកម្មវិធី

  គឺជាសញ្ជាតិតិចមួយដែលប្រើដើម្បីត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើថាសុវត្ថិភាពពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដើម្បីស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលកើតឡើងជាមួយនឹងសមត្ថភាពផ្សេងៗទៀតសម្រាប់អ្នកដែលបានទស្សនាទៅកាន់កន្លែងនេះ។ លក្ខខណ្ឌអាចកំណត់ការរក្សាកម្មវិធីបណ្តាញពហុជាច្រើនជាងនេះដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់មិនបានបើកកម្មវិធីនេះ អ្នកអាចមើលការសិក្សានៅលើផ្សេងៗវិធីនេះបានប្រើប្រាស់មួយដែលប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនទៀត។

  ការចុះឈ្មោះសមាជិក / សមាជិក

  សមាជិកនៃកម្មវិធីនេះគឺរក្សាទុកចិត្តអំពីការចុះឈ្មោះនិងផ្តល់ទិន្នន័យជាច្រើន។ ក្នុងការចុះឈ្មោះនិងផ្តល់ទិន្នន័យមួយនេះ អ្នកកំពុងផ្តល់ការបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានអំពីខ្លួនឯងពិតជាត្រឹមត្រូវនិងត្រឹមត្រូវតាមការបែងចែកនៅលើទំព័រចុះឈ្មោះនៅលើកន្លែងបណ្តាញនិងអ្នកនឹងធ្វើឱ្យព័ត៌មាននេះពិតប្រាកដជាត្រឹមត្រូវដោយការធ្វើឱ្យព័ត៌មាននេះពុំធ្វើឱ្យពុំសម្រង់និងពុំប្រើក្បាលពាក់ព័ន្ធអ្នក។

  ពេលវេលាចុះឈ្មោះរួចរាល់អ្នកនឹងទទួលបានពាក្យសម្ងាត់និងអ្នកប្រើឈ្មោះអ្នកប្រើ។ អ្នកត្រូវសម្រង់ការបង្កើតនូវសម្រាប់ការរក្សានៅលើពាក្យសម្ងាត់និងឈ្មោះអ្នកប្រើដែលអ្នកអាចប្រើក្នុងការចុះឈ្មោះ។ អ្នកត្រូវធ្វើឱ្យពុំប្រើក្បាលពាក់អ្នកដោយផ្អែកលើការប្រើក្បាលពាក់ព័ន្ធរបស់អ្នកដោយប្រសិនបើការប្រើក្បាលពាក់អ្នកនេះជាច្រើនជាងមួយនាក់។ អ្នកត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យប្រើពាក្យសម្ងាត់ជាតួអ្នកប្រើមួយគត់ប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្ដល់សម្ងាត់របស់អ្នកទៅមនុស្សដទៃ។ អ្នកត្រូវប្រាប់ពន្លឺឱ្យ Seindo Travel ដើម្បីដឹងពីការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ងាត់មិនបានអនុញ្ញាត។ ពេលវេលាសិនអ្នកត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យ Seindo Travel ដឹងពីការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ងាត់មិនបានអនុញ្ញាត។

  លក្ខខណ្ឌអំពីការចែករំលែកព័ត៌មានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

  ព័ត៌មានអំពីទីផ្សាររបស់អតិថិជនគឺជាព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់យើង។ ក្នុងពេលណាមួយ Seindo Travel អាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនជាមួយនឹងបានអនុញ្ញាតឱ្យបាននានាដើម្បីបង្ហាញសំណើការបង្កើតផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើង ដើម្បីប្រកបដោយផ្ដល់សេវាកម្មអតិថិជនផ្សេងៗនៅលើប្រព័ន្ធផ្សាររបស់យើង ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់គឺប្រសិនបើជាការប្រើប្រាស់កន្លែងបណ្តាញដើម្បីកកស្រាយសំណើប្រព័ន្ធដូចជាការកក់ស្រាយកន្លែងស្នើសុំ ឬការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សាររបស់យើង។ អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់នេះមានបទកាត់ត្រាចំពោះការរស់នៅត្រឹមត្រូវ និងចំពោះការប្រើប្រាស់កន្លែងបណ្តាញដើម្បីបង្កើតផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើង ឬចំណេះដឹងលឿននៃទំព័របណ្តាញរបស់យើង។

  នៅពេលមួយ Seindo Travel អាចសួរអ្នកដើម្បីធ្វើអំពីពាក្យសម្ងាត់មួយនៅជាប្រចាំការបើកនៅរបស់អ្នកដើម្បីទទួលសំណើនិងសេវាផ្សេងៗ ឬនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់គឺប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់កន្លែងបណ្តាញដើម្បីកកស្រាយសំណើប្រព័ន្ធដូចជាការកក់ស្រាយកន្លែងស្នើសុំ អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់នេះមានបទកាត់ត្រាចំពោះការរស់នៅត្រឹមត្រូវ និងចំពោះការប្រើប្រាស់កន្លែងបណ្តាញដើម្បីកកស្រាយសំណើប្រព័ន្ធដូចជាការកក់ស្រាយកន្លែងស្នើសុំ ឬការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សាររបស់យើង។

  Seindo Travel អាចបង្កើតព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីការការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ផលិតផលរបស់យើង ដើម្បីការឆ្លងកាត់សារស្រ្តីប្រកបដោយនិយាយបន្តឬប្រកបដោយនិយាយបន្ត ការការព្រួយបារម្ភបន្ថែមរបស់យើង ដើម្បីចែករំលែកជាមួយនឹងការផ្សាយផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សេងៗ ការផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជនដើម្បីផ្សារផលិតផលរបស់យើង ការការព្រួយបារម្ភសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គឺជាការផ្សារផលិតផលរបស់យើងតាមបណ្តាញ ក្នុងករណីដែល Seindo Travel ប្រើប្រាស់បង្កើនការបង្ហាញពីបណ្តាញបណ្តាញរបស់យើង និងការការប្រើប្រាស់បណ្តាញរបស់យើង។

  លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់, ការស្តង់ដារនិងការប្រែប្រួល

  ពីពេលទៅពេល Seindo Travel អាចកែប្រែនិងផ្លាស់ប្តូរបណ្តាញនឹងទំនិញនិងការប្រើប្រាស់ទិញផលិតផលរបស់យើងដើម្បីប្រើប្រាស់កន្លែងបណ្តាញរបស់អ្នក ឬក្នុងការកក់ស្រាយកន្លែងស្នើសុំផលិតផលនិងសេវាកម្មផ្សេងៗ យើងអាចផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់ទីប្រឹក្សាបានប្រសិនបើមានការចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើបទកាត់ត្រាតាមនិយាយរបស់អ្នក សេវាកម្មអតិថិជន អាសយដ្ឋាននិងលេខទូរសព្ទរបស់អ្នក។ ក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ជាការប្រើប្រាស់កន្លែងបណ្តាញដើម្បីការការព្រួយបារម្ភអ្នកការប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋាននិងអតិថិជនតាមប្រតិបត្តការនឹងបានចាប់ផ្តើមការផ្ដល់សេវាកម្មផ្សេងៗនេះ អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់នេះមានបទកាត់ត្រាចំពោះការរស់នៅត្រឹមត្រូវ។

  ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរប្រវត្តិរូបសង្ខេបអំពីគោលនយោបាយឯកជនរបស់ Seindo Travel សូមផ្ញើអ៊ីម៉ែលដោយពិព័រណ៍ព័ត៌មានពេញលេញទៅ sales@seindotravel.com ឬទាក់ទងជាមួយការបញ្ជាក់បណ្តុំរបស់យើងដោយរាយសម្បូរគ្រោងក្នុងតំបន់បណ្តាញ, យើងនឹងព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

  អំពីយើង

  Seindo Travel ផ្ដល់ជូនដំណោះស្រាយសម្រាប់តម្រូវការការធ្វើដំណើររបស់អ្នកទាំងអស់
  ចាប់ផ្តើមពីសណ្ឋាគារ, ការកក់ប្រទេសប្រចាំថ្ងៃ, រថយន្តដើម្បី
  ធ្វើការអាយុកាល, ទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុង Seindotravel!

  តាមដានយើងខ្ញុំ

  facebook.pnginsta.pngyoutube.png

  ជាផ្នែករបស់

  asita.pngastindo.pngrapidssl.pngiata.png

  សុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់

  visa.pngmastercard.png
  seindo-logo.png
  playstore.pngappstore.png

  © 2023 Seindo Travel. រក្សាទុករបស់គេសម្រាប់អត្តសញ្ញាណទុក