seindo travel

លក្ខខណ្ឌនិងលក្ខខណ្ឌរបស់ Seindo Travel

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ មិថុនា ២០២៣

ក្នុងរបាយការណ៍ខាងក្រោមនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែល Seindo Travel ផ្តល់នូវសេវាកម្មជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈជាមួយការពិគ្រោះយោបាយខាងក្រោម។ ពេលអ្នកទស្សនាក្នុងគោលការណ៍នេះ Seindo Travel អ្នកបានយល់ព្រមក្នុងលក្ខណៈសម្បូរនិងកត់ត្រា សូមបន្តការអានលក្ខណៈដែលអាចអានបានត្រឹមត្រូវ។ (www.seindotravel.co.id) ចំណាំថាចុចនេះរបស់អ្នកបានទទួលការការបញ្ជាទិញប្រភេទជាច្រើន ឬលក្ខណៈពិសេសដែលត្រូវបានផ្សាយចូលក្នុងគោលការណ៍ដែលមាននៅលើ Seindo Travel អ្នកបានយល់ព្រមក្នុងលក្ខណៈសម្បូរនិងកត់ត្រា សូមបន្តការអានលក្ខណៈដែលអាចអានបានត្រឹមត្រូវ។

1. សេចក្តីណែនាំ

1.

សូមអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកក្នុងការចូលទៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ www.seindotravel.co.id។ យើងសង្កេតថាការទស្សនារបស់អ្នកនឹងមានប្រយោជន៍នឹងនិងត្រូវសំរេចចិត្តក្នុងការចូលរួមការចូលទៅនឹងសេវាកម្មទាំងអស់ដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ យើងកំពុងប្រតិបត្តិការសម្របសម្រួលនិងការពិនិត្យលើគុណភាពនៃសេវាកម្មរបស់យើង ហើយត្រូវតែអរគុណសំណួរប្រវត្តិរូបសង្ខេប សូមអ្នកផ្ញើតាមរយៈអ៊ីម៉ែលទៅកាន់ sales@seindotravel.com ឬហៅ +6261-888-153-88 ចូលទៅលើតុលាការការងារពេញអន្តរជាតិពីម៉ោង 09:00 ដល់ម៉ោង 17:00 ម៉ោងរបស់ឥណទានអូស្រ្តាប្តូប្រាក់សៅរ៍ពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃសៅព្រហស្បត្តិ។

2.

តំបន់បណ្តាញនេះមានការរក្សាទុកម្តងហើយមានការការិយាល័យដែលសេវាកម្មនិងសេវាកម្មនៃ Seindo Travel ដែលមាននៅលើតំបន់បណ្តាញ: www.seindotravel.co.id ឬតំបន់បណ្តាញផ្សេងទៀតដែលមានឬដែលនឹងមានក្នុងអនាគត។

2. ទូទៅ

1.

ដោយចូលដំណើរការប្រើប្រាស់ការរបស់យើងនិងសេវាកម្មរបស់យើង អ្នកអះអាងថាអ្នកបានអាន យល់ព្រម និងបានប្រាប់យោបាយថាអ្នកកំពុងស្រាប់សេវាកម្ម Seindotravel.co.id កន្លងទៅ (លោកស្រាប់ជាប្រចាំថ្ងៃ)។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមនឹងលក្ខណៈរបស់ Seindotravel.co.id នោះពួកគេមិនអនុញ្ញាតអ្នកចូលទៅកាន់តំបន់បណ្តាញនេះឬប្រើសេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ទេទើបមិនទាន់អនុញ្ញាតកំណត់ផ្សេង។

2.

លក្ខណៈរបស់ Seindotravel.co.id មានជាមួយគ្នានឹង (i) លក្ខណៈធម្មជាតិទូទៅដែលអនុញ្ញាតអំពីការចូលដើម្បីស្វែងរកប្រភេទនិងសេវាកម្មដែលមាននៅលើតំបន់បណ្តាញ និង (ii) លក្ខណៈធម្មជាតិបែបនេះទូទៅដែលបញ្ជូនទៅលើគន្លងការប្រើប្រាស់ប្រភេទនៃផលិតផលឬសេវាកម្មបែបនេះជាពិសេស។ នៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្តូរ កែក្រុមនៃលក្ខណៈធម្មជាតិនិងលក្ខណៈធម្មជាតិពីរបែបនេះ នឹងត្រូវអនុញ្ញាតការប្រើប្រាស់លក្ខណៈធម្មជាតិពិសេស។

3.

លក្ខណៈធម្មជាតិរបស់ Seindotravel.co.id អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ កែក្រុមបាន បន្ត បន្ថែម លុប ឬប្ដូរដែនកំណត់នឹងកំណត់ផ្សេង។ (“ការផ្លាស់ប្តូរ”) នៅពេលណាមួយនេះ នឹងផ្ញើការចូលរួមក្នុងគោលការណ៍របស់យើងដើម្បីជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរនេះ។

3. ការប្រើប្រាស់

1.

តំបន់បណ្តាញនេះនិងសេវាកម្មដែលមាននៅលើវាត្រូវបានប្រើដោយអ្នកក៏បានតែសម្រាប់ប្រើផ្ទាល់និងគ្មានគោលដែលមាននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រភេទនេះដែលគ្មានគោលដែលមាននៅក្នុងលក្ខណៈធម្មជាតិនៃការប្រើប្រាស់របស់ seindotravel.co.id។

2.

តំបន់បណ្តាញនេះនិងផលិតកម្ម បណ្តាញ និងដំណើរការដែលមាននៅក្នុងតំបន់បណ្តាញនេះត្រូវបានកម្ចាស់ដោយ Seindo Travel ឬបង្កើតដោយក្រុមកម្មសិទ្ធិដែលបានផ្ដល់អស់អនុគមន៍ទៅ Seindo Travel។ បន្ទាប់ពីពេលទស្សនាក្នុងលក្ខណៈធម្មជាតិនេះ អ្នកមិនគួរមានការប្រើប្រាស់ឬទទួលទៅនឹងការអ៊ីមែលនេះទេទើបបើមានតាមរយៈការសួរសំណួរមួយ។

3.

ដោយប្រើតំបន់បណ្តាញនេះឬសេវាកម្មដែលមាននៅលើវាអ្នកត្រូវការបន្ថែមឬប្រើការចូលរួមការផ្តល់ជូនគេតាមរយៈអានការអនុគមន៍ដែលមាននៅក្នុងលក្ខណៈធម្មជាតិនៃការប្រើប្រាស់របស់ seindotravel.co.id នេះ។

4.

អ្នកមិនអាចតំលុន ថតអេក្រង់អ៊ីមែលឬស្តាប់ទិន្នន័យពីតំបន់បណ្តាញនេះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតមួយពី seindotravel.co.id ទេ។ បើអ្នកធ្លាប់ធ្លាក់ពាក្យពីការរកមើល និងប្រើទិន្នន័យពីតំបន់បណ្តាញនេះ អ្នកត្រូវការការអនុគមន៍ពី seindotravel.co.id ជាមួយការអានការអនុគមន៍ដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

3. សេវាកម្មរបស់ Seindotravel.co.id

1.

Seindo Travel ផ្តល់នូវសេវាកម្មរបស់កម្មវិធីការកក់សាកល្បងនិងផ្តល់បន្តកម្មសេវាកម្មរបស់យើងនៅលើគេហទំព័រ ។ (“សេវាកម្ម”)ដែលអាចបញ្ជាទិញបាន: ទេវតាចរណ៍ (ទេវតាជម្រើស, ទេវតាខណៈពេលដែលកក់), សណ្ឋាគារ (សណ្ឋាគារ, អាពាហ៍អាប់, អាពាហ៍វត្ត), និងយន្តហោះ (រថយន្ត, ម៉ាស៊ីនកាត់ត្រា) (“ផលិតផល”) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្វែងរកព័ត៌មានអំពីផលិតផលដែលអ្នកចង់ទិញ សម្រាប់ការបញ្ជាទិញ និងបង្កើតការទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកតាមរបៀបបង្កើតប្រព័ន្ធទូទាត់សម្រាប់ទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិតដែលមាន។

2.

សេវាកម្មរបស់ Seindo Travel នៅក្នុងជួសជុលកន្លងទៅដោយពិតប្រាកដ មែននៅលើគេហទំព័រតំបន់បណ្តាញ។ សេវាកម្មក្នុងតំបន់បណ្តាញរបស់ Seindo Travel អាចមាននៅតែរបស់ពួកវា មែនទេក្នុងពេលចំណាប់អារម្មណ៍ កំរិតនិងម៉ោង។ សេវាកម្មក្នុងការផ្ទាល់តំបន់បណ្តាញរបស់ Seindo Travel អាចបានអនុវត្តជាតិ តាមពេលធ្វើការរបស់វា។

3.

អ្នកមិនអនុញ្ញាតឱ្យបង្ហាញផលិតផលរបស់ Seindo Travel សម្រាប់ការលក់វិញទេឬប្រើការចូលរួម ចរន្ត ចុច បញ្ចូល ឬចុះបញ្ជីមានការដាក់កិច្ចសន្យផ្សេងៗសំរាប់គំនូសំរាប់ គំរូ គំរូរបស់អ្នក។

4.

អ្នកអាចប្រើតំបន់បណ្តាញនិងសេវាកម្មដែលមាននៅលើវាបម្រើការដាក់កិច្ចនេះ។ អ្នកមិនអនុញ្ញាតឱ្យដាក់កិច្ចបញ្ជាទិញស្ថិតក្នុងគោលបំណង ការពិតទៅកាន់ការពិសេស ឬមិនប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតគំនូសំរាប់មនុស្សដែលមានគោលដៅក្តីអាកាសរដ្ឋាភិបាល។ ប្រសិនបើ Seindo Travel រកឃើញ ឬអាចបញ្ជាក់និងបញ្ជាក់បានថាការដាក់កិច្ចដែលអ្នកបានធ្លាប់ធ្លាក់គឺមិនមានសុពលភាព ក្នុងករណីនេះ Seindo Travel មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដើម្បីបោះបង់ការដាក់កិច្ចរបស់អ្នក។

5.

អ្នកក៏ធ្វើឲ្យពួកគេដែលអ្នកផ្តល់ដើម្បី Seindo Travel មើលថាទិន្នន័យនិងព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ត្រូវពិត បច្ចុប្បន្ន និងព័ត៌មាននៅលើសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិត។ សូមមើលបញ្ជីលក្ខ័ណនិងការប្រើប្រាស់នៃទិន្នន័យនិងព័ត៌មានដែលអ្នកបានផ្ដល់ឲ្យសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិត។

5. ការបញ្ជាទិញផលិតផល

1.

ការដាក់កិច្ចផលិតផលត្រូវបានគេគconsidered ថាបានជោគជ័យ បន្ទាប់ពីអ្នកបង់ប្រាក់ ហើយមានការកែប្រែ និងបញ្ជីផ្សេងៗក្នុងគោលបំណង តែអ្នកត្រូវធ្វើការពិនិត្យការពិតទៅកាន់កម្មវិធីដែលមាននៅលើ seindotravel.co.id តាមរយៈរបៀបអានអំពីផ្ទាល់នៃការកាន់កាត់ដែលមាននៅនៅលើការចូលរួម និងរយៈពេលដែលមាន។

2.

ដោយការបញ្ចប់ការកាន់កាត់ អ្នកអានថាអ្នកយល់ព្រមអះអាងអំពី: (i) អ៊ីមែលដែលនឹងត្រូវបានផ្ញើដោយ Seindo Travel ក្នុងរយៈពេលខ្លីដល់ពេលបន្ទាន់សម័យរបស់សេវាកម្មដែលអ្នកបានកក់ ផ្ញើអំពីផលិតផលដែលអ្នកបានទិញ ហើយផ្ដល់នូវព័ត៌មានណាមួយនៃផលិតផលនិងការផ្អាកដំណឹងពីផ្ទុកនិងការផ្អាករបស់អ្នកលើការកាន់កាត និងគំរូកម្មសេវាកម្ម (រួមមានការផ្អាកពីអ្នកបានជ្រើសរើសបង្អស់) ដែលទាក់ទងនឹងការកាន់កាតរបស់អ្នកនិងទិន្នន័យការដាក់កិច្ចនៅទីតាំងរបស់អ្នក។ ជាប់ពីការអ៊ីមែលដែលបញ្ជាក់និងអ៊ីមែលដែលអ្នកបានជ្រើសរើសរួមនេះ មានការផ្ញើនៅទីតាំងណា។ ទោះជាពួក Seindo Travel និងការផ្អាកណាមួយដែលអ្នកបានជ្រើសរើសគឺមិននឹងផ្ញើអ្នកការជូនដំណឹង (ទាន់តែមិនចាំបាច់) អំពីការផ្អាកឬអ៊ីមែលបន្ថែម សិន្ស។

3.

សម្រាប់រយៈពេលជំនួយអនុវត្តនៃលក្ខណៈឯកជន អត្តសញ្ញាណទូទាត់សកម្មប្រចាំប្រទេស អត្តសញ្ញាណនៅលើការចេញពីប្រទេសនិង/ឬត្រឡប់។

6. តម្លៃផលិតផល

1.

Seindo Travel បន្ទាន់សម័យឱ្យបំពេញការផ្តល់តម្លៃល្អបំផុតសម្រាប់ផលិតផលដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយអ្នក។ តម្លៃដែលបានបញ្ជាក់អាចមានលក្ខ័ណពិសេសដែលអ្នកគួរតំរឹមក្នុងការធ្វើការនៅមុនពេលអ្នកដាក់កិច្ចបន្ថែម។ អ្នកក៏ត្រូវតែពិនិត្យលើនិយមន័យនិងការប្រើប្រាស់នៃការបដិសេធនិងប្រកបដោយភាពស្មើរការរបស់ផលិតផលនិង/ឬតម្លៃជាប់ស្រេចដែលអនុវត្តនៅលើផលិតផលជាក់លាក់ណាមួយ។

2.

តម្លៃដែលបានបញ្ជាក់មិនរួមទាំងពន្យល់ និងកម្រិតទាំងសម្បត្តិ សម្រាប់ការពិការកម្មផ្សេងៗគ្នានៃផលិតផលនិង/ឬតម្លៃជាប់ស្រេចនេះ។ ចំណូលពិសេសសម្រាប់តម្លៃដូចជាតម្លៃដើមដែលត្រូវបានចំណាយពីផ្ទៃខាងក្រោយអ្នកបង់ប្រាក់។ សម្រាប់តម្លៃដូចជាតម្លៃជាក់លាក់នៅកន្លងទេនៅលើរបៀបការបង់ប្រាក់ ដែលបានកំណត់ដោយអ្នកបានដោយក្រុមហ៊ុន Seindo Travel អាចប្តូរតម្លៃផលិតផលនិង/ឬតម្លៃជាក់លាក់បាននៅពេលណាមួយដែលគេបានប្រកបដោយការកំណត់កម្មវិធី។

3.

Seindo Travel មានសិទ្ធិសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរតម្លៃផលិតផលនៅពេលណាមួយដែលមិនមានការជូនដំណឹងជាមួយទិន្នន័យតាមរយៈសកម្មនិងការបញ្ជាក់ដែលអ្នកបានទិញនិង/ឬតម្លៃជាក់លាក់តាមអ៊ីមែលដែលបានប្រើប្រាស់របស់ Seindo Travel។

7. ការបង់ប្រាក់

1.

ការបង់ប្រាក់សម្រាប់តម្លៃការទិញគឺជាស្ថានភាពដើម្បីបង់ប្រាក់ក្នុងការទិញ។ Seindo Travel ទទួលបានការបង់ប្រាក់ដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកាតឥណទាន ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ីនធឺណិតបណ្តាញ ការផ្ទេរក្រុមទុករបស់អ្នកប្រាក់ និងរបស់អ្នកផ្ទាល់នៅនៅក្នុងធនាគារដែលបានបញ្ជូននៅលើការបញ្ជីរំលស់។

1)

ដើម្បីការការពារនិងការអ៊ីនគ្រីបព័ត៌មានកាតឥណទានរបស់អ្នកដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសម្រាប់បញ្ជាក់ស្ថានភាពកាតឥណទានសម្រាប់ Seindo Travel ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរបស់អ្នកអ៊ីនធឺណិត។

2)

ក្នុងករណីបញ្ហាការពារកាតឥណទានខ្លី ឬការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូទាត់ដោយបរិយាយរបស់បង្កើតវិក័យប័ត្រកាតឥណទានដទៃទៀតត្រូវបញ្ជាក់ការកាន់កាតទៅតាមដំណោះស្រាយនិងច្បាប់ដែលអាស្រ័យនឹងដំណោះស្រាយដែលមាន។

2.

ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជាក់ហើយក្នុងអ៊ីម៉ែលដែលមានប័ណ្ណសម្គាល់អេឡិចត្រូនិចឬអេឡិចត្រូនិចសម្រាប់ការបញ្ជាទិញផលិតផលនិងអេឡិចត្រូនិចការបញ្ជាទិញ។ ប្រព័ន្ធនិងសាកល្បងរបស់ Seindo នឹងផ្ញើប័ណ្ណសម្គាល់ការបញ្ជាទិញដែលមានអំពើពុកគេអំពីផលិតផលនិងអេឡិចត្រូនិចនិងពាក្យបន្ថែមដែលបានដាក់ដូចគ្នានៅលើប័ណ្ណសម្គាល់អេឡិចត្រូនិចនេះ។ សូមចុចរូបភាពទុកចិត្តការបង់ប្រាក់។ អ្នកគួរតែបោះពុម្ពផ្សាយនិងរក្សាទុកព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញនៅលើប័ណ្ណសម្គាល់អេឡិចត្រូនិចឬប័ណ្ណសម្គាល់អេឡិចត្រូនិចដោយរក្សាស្រាប់ Seindo Travel ផ្ញើ។ ប័ណ្ណសម្គាល់អេឡិចត្រូនិចនេះជាឯកសារសំខាន់ណាមួយ ហើយអ្នកត្រូវតែទទួលយកប័ណ្ណសម្គាល់នេះទទួលនៅពេលដែលអ្នកនឹងប្រើឬយកផលិតផលដែលអ្នកទិញ។ Seindo Travel ឬ Seindo Travel Partners មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនិងសិទ្ធិប្រតិបត្តិការផ្តល់ផលិតផលឬសេវាកម្មការបញ្ជាទិញប្រសិនបើអ្នកមិនអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកបានធ្វើការបញ្ជាទិញនិងបង់ប្រាក់យកមកវិញដោយបញ្ជាក់ទុកចិត្តរបស់អ្នក ហើយអ្នកអាចដាក់ពន្លឺ seindotravel.co.id ពីការបង់ប្រាក់បន្ថែមឬប្ដូរតែមួយ។

8. ការផ្លាស់ប្តូរនិងលុបការបញ្ជាទិញ

1.

តាមការបញ្ជាទិញឬទិញផលិតផលនៅ seindotravel.co.id ការបញ្ជាទិញផលិតផលទាំងអស់គ្មានសុពលភាពអំពើហើយមិនអាចប្តូរប្រតិបត្តិទៅផ្សារផ្សេងគ្នាឡើយឬប្តូរទៅអ្នកណាមួយ/ក្រុមនិងមិនអាចប្តូរទៅអ្នកណាមួយ/ក្រុមនិងឡើយ។

2.

ដោយការបញ្ជាទិញឬទិញផលិតផលនៅ seindotravel.co.id អ្នកនឹងត្រូវបានស្គាល់ថាអ្នកយល់ដឹងប្រទេសនិងទទួលទាន់យកគ្រប់គ្រាន់ពីគំនិតនៃការបោះពុម្ពផ្អាកនិងលក្ខណៈបន្ថែមដែលបង្ហាញដោយសេចក្តីណែនាំរបស់ស្ដីអាជីពអំពីការបោះពុម្ពផ្អាកដែល Seindo ផ្ញើទៅអ្នក។ សូមមើលព័ត៌មានអំពីលក្ខខណ្ឌនិងលក្ខណៈបន្ថែមពីការលក់ក្នុងប័ណ្ណសម្គាល់អេឡិចត្រូនិចប្រសិនបើអ្នកប្រើនៅលើប័ណ្ណសម្គាល់អេឡិចត្រូនិចដោយខ្លួនឯង។ សូមមើលព័ត៌មានបន្ថែមដែលបង្ហាញលើប័ណ្ណសម្គាល់អេឡិចត្រូនិចរបស់ Seindo Travel។ សូមមើលព័ត៌មានប្ដូរនិងការលុបរបស់អ្នកដែលអាចរាប់បញ្ជាក់ថាអ្នកសម្របសម្រួលទៅអ្នកនៅពេលដែលអ្នកចង់ប្រើឬលុបគ្រប់គ្រាន់។

3.

ប្រសិនបើអ្នកចង់ពិនិត្យមើលការផ្លាស់ប្តូរឬលុបការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក សូមមើលព័ត៌មាននៅលើប័ណ្ណសម្គាល់អេឡិចត្រូនិចឬប័ណ្ណសម្គាល់អេឡិចត្រូនិច ហើយតាមការណែនាំដែលសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងព័ត៌មាននេះ។ សូមមើលព័ត៌មានបន្ថែមថាអ្នកអាចបង់ប្រាក់សម្រាប់ការលុបបានតាមការផ្លាស់ប្តូរនិងលុបការបញ្ជាទិញដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូនិងលុបការបញ្ជាទិញ។

4.

ការលុបឬផ្លាស់ប្តូរការបញ្ជាទិញដែល Seindo Travel បានបញ្ជាក់នៅក្នុងប័ណ្ណសម្គាល់អេឡិចត្រូនិចគឺតម្រូវបញ្ជាក់ឱ្យអ្នកបន្ទាន់សម័យដើម្បីប្រើជាថ្មីជាមួយនឹងការបញ្ជាក់។ Seindo Travel នឹងតាមដានអ្នកដោយរយៈពេលដែលប៉ារបស់ពួកគេ។

1)

Seindo Travel នឹងមិនមានចម្បងដែលអាចប្ដូរការផ្តល់ផលិតផលនិងសេវាកម្មបន្ទាប់ពីការបញ្ជាទិញដែល Seindo Travel បានបញ្ជាក់នៅក្នុងប័ណ្ណសម្គាល់អេឡិចត្រូនិចដោយជោគជ័យ។

 • លុបបញ្ជាទិញ
 • ផ្លាស់ប្តូកាលបរិច្ឆេទ ឬផលិតផល

  2)

  ប្តូរទៅកាន់ការផ្តល់ផលិតផលឬការប្តូរកាលកំណត់ផ្សេងៗដែល Seindo Travel ផ្តល់សម្រាប់អ្នកនឹងមានជម្រើសបន្ថែម។

 • ទទួលយកការប្តូរដោយការផ្តល់ចំណាត់ការនៃការប្តូរកាលបរិច្ឆេទឬផលិតផលផ្សេងៗដែល Seindo Travel ផ្តល់នៅក្នុងប័ណ្ណសម្គាល់អេឡិចត្រូនិច។

 • ទទួលយកការបង្វិលត្រឡប់ជាមួយនិងបញ្ចូលប្រើក្នុងបញ្ជាទិញផ្សេងទៀតពី seindotravel.co.id ហើយចំពោះនេះអ្នកត្រូវបញ្ជាក់ដើម្បី Seindo Travel នៅក្នុងរយៈពេល 7 (ប្រហែល) ថ្ងៃប្រដាល់ជួយអ្នកយល់ដឹង ប្រសិនបើ Seindo Travel មិនទទួលការបញ្ជាក់ពីអ្នក ហើយ Seindo Travel កំណត់ថាអ្នកជ្រើសរើស a)។

  9. សុវត្ថិភាព

  1.

  ពេលអ្នកបញ្ជាទិញរបស់អ្នក អ្នកនឹងប្រើប្រាស់ការចូលទៅតាមរបៀបសំខាន់ដើម្បីប័ណ្ណសម្គាល់អេឡិចត្រូនិចដែលអ្នកផ្ញើតាមរបៀបកាត់ត្រាទីនេះ។

  2.

  ទោស ព័របស់ seindotravel.co.id នឹងប្រើការប៉ាន់ស្រម៉ែករបស់ពួកអ្នកដើម្បីបង្ហាញថាការបោះពុម្ពនេះមានសុពលភាពហើយនិងល្អ។ seindotravel.co.id មិនអាចផ្តល់ការធានារបៀបដោយគ្មានបញ្ជាក់ទាន់ពេលថារក្សាបានភ្លាម។ seindotravel.co.id មិនបង្កើតគំរូពីបញ្ជាក់សុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានដែលអ្នកផ្ដល់ទេនិងនិយាយថាស្ថានភាពអាសន្នបែបនេះអាចធ្វើអំពីបញ្ជូនព័ត៌មានដែលអ្នកផ្ដល់ទៅប៉ុណ្ណោះ។

  10. សន្ដិសុខការងារ

  1.

  ទាំងទំនាក់ទំនង ព័ត៌មាន ឬខ្លួនឯងជាទំនិញដែលមានស្រាប់នៅលើអេឡិចត្រូនិចនៅពេលនេះ ត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយគ្មានការធានានោះទេ។

  2.

  អ្នកអាចធ្វើការដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ពិភាក្សានៃវេបសាយនេះ និងទាក់ទងនឹងការប្រកាស ដើម្បីបោះពុម្ពអំពី:

  1)

  អ្នកប្រើការប្រកាស គួរចាប់អារម្មណ៍នៅលើគំនិតប៉ុណ្ណោះ ដូចជាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនៅលើបណ្តាញនិងការជួយអ្នក។

  2)

  ព្រមទាំងពិភាក្សាផ្សេងៗទៀត រួមបញ្ចូលការពិភាក្សាដែលជាការពិភាក្សានៅលើការលក់ ការតែងតាំងនៃការពិភាក្សា ឬតែងតាំងនៃការលក់របស់អ្នកដែលមានការប្រកាសរបស់អ្នក។

  3)

  ការចូលទៅកាន់វេបសាយនេះ ដោយចូលចិត្តប្រកាន់ពួកគេគឺជាមួយអ្នកដែលមានការបរិច្ឆេត មិនគួររក្សាបានអ្នកផ្ដល់បានដែលមានជំនួសពីវីរុសឬផលិតផលដែលអាចធ្វើអំពីឬបរិច្ឆេតប្រចាំក្បាលការអ្នក។

  3.

  ដើម្បីត្រូវបានសន្ដិសុខអនុវត្តតាមនិយមនៃការគោរពជាមួយនិងការបង្ហាញជាមួយនឹងគណនេយ្យដែលអ្នកបានបង់ទេ ដែលតែមានការកែប្រែតែមួយនៃការការប្រកាសដោយជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់បានតាមប៉ុណ្ណោះ។

  11. សរសេររយៈពេល។

  1.

  ការពិគ្រោះពីរបស់កង្វល់និងការបាត់បង់គឺអាចត្រូវបានទទួលជោគជ័យដោយ seindotravel.co.id រួមទាំងការបានគ្រប់គ្រាន់ដោយចំនួនសិទ្ធិទាំងពីរនៅពេលដែលអ្នកបានដើម្បីអនុវត្តដោយជោគជ័យជាន់កំហុសដែលបានបញ្ជាក់ដោយអ្នកនៅពេលប័ណ្ណសម្គាល់អេឡិចត្រូនិច។

  2.

  ការជួយអ្នកអានផ្សេងៗ និងលុបនេះកើតឡើងក្នុងប៉ុណ្ណោះ និងអ្នកត្រូវប្រាក់ការបរិច្ឆេទនៃការប្រកាសនេះជាមួយអនុវត្តទៅកាន់ការប្រើប្រាស់នៅពេលដែលអ្នកបានប្រើ។

  3.

  និយាយថាសន្ដិសុខអំពីការបញ្ជាទិញផលិតផលនិងសេវាកម្មផ្សេងទៀតនៅលើវេបសាយនេះ ហើយអ្នកទាក់ទងនឹងតែការបង្ហាញក្បាលជាមួយនិងការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗពីផលិតផលនិងសេវាកម្មផ្សេងទៀត។

  អំពីយើង

  Seindo Travel ផ្ដល់ជូនដំណោះស្រាយសម្រាប់តម្រូវការការធ្វើដំណើររបស់អ្នកទាំងអស់
  ចាប់ផ្តើមពីសណ្ឋាគារ, ការកក់ប្រទេសប្រចាំថ្ងៃ, រថយន្តដើម្បី
  ធ្វើការអាយុកាល, ទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុង Seindotravel!

  តាមដានយើងខ្ញុំ

  facebook.pnginsta.pngyoutube.png

  ជាផ្នែករបស់

  asita.pngastindo.pngrapidssl.pngiata.png

  សុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់

  visa.pngmastercard.png
  seindo-logo.png
  playstore.pngappstore.png

  © 2023 Seindo Travel. រក្សាទុករបស់គេសម្រាប់អត្តសញ្ញាណទុក